Algemene voorwaarden webdesign

Hieronder vind je de algemene voorwaarden webdesign van Lara Tuk, gevestigd te Venlo, handelend onder de naam

LAROTU Websites & Design

hierna te noemen

LAROTU

Deze algemene voorwaarden gelden voor alle aanbiedingen, offertes en alle door LAROTU Websites & Design gesloten overeenkomsten en verrichtte diensten en alle overige door LAROTU Websites & Design verrichtte handelingen.

Deze voorwaarden zijn opgesteld op 10 mei 2016
en voor het laatst gewijzigd op 1 mei 2018

Artikel 1. Definities

 1. LAROTU Websites en Design in Venlo, kvk 14130960
 2. Opdrachtgever, de wederpartij van LAROTU
 3. Overeenkomst tussen opdrachtgever en LAROTU

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen van LAROTU, voor zover van deze voorwaarden niet door beide partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. Door diensten af te nemen van LAROTU verklaart de opdrachtgever dat hij/zij kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden, dat hij/zij deze algemene voorwaarden begrijpt en dat hij/zij met deze
  algemene voowaarden akkoord gaat.
 3. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn verklaard door LAROTU of anders overeengekomen worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 3. Aanbiedingen en offertes

 1. Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders aangegeven.
 2. Aanbiedingen en offertes zijn 14 dagen geldig, tenzij anders aangegeven.
 3. Wijzigingen in een eerdere overeenkomst tussen de opdrachtgever en LAROTU zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen zijn aanvaard door beide partijen.
 4. Een samengestelde prijsopgave verplicht LAROTU niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een evenredig deel van de opgegeven prijs.
 5. Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
 6. LAROTU is slechts gebonden aan de in de offerte genoemde zaken en werkzaamheden en uitsluitend wanneer de opdrachtgever de offerte schriftelijk en/of per email, binnen 14 dagen heeft bevestigd door
  middel van ondertekening. Hierna vervalt de offerte en alle daaraan gebonden aansprakelijkheid.
 7. Indien LAROTU door een onjuiste, onvolledige of gewijzigde opdracht meer of andere werkzaamheden moet verrichten dan in de offerte genoemd, dan worden deze werkzaamheden apart in rekening gebracht op basis van het op dit moment geldende uurtarief van € 55,00 exclusief 21% BTW.

Artikel 4. Prijzen, facturatie en betalingen

 1. Alle prijzen zijn exclusief BTW.
 2. Tenzij anders overeengekomen zal LAROTU, na ontvangst van de ondertekende offerte, een factuur per email toesturen voor een aanbetaling van 50% van het totale factuurbedrag. LAROTU houdt zich het recht voor om pas te starten met de werkzaamheden nadat de aanbetaling is betaald en verwerkt.
 3. Als LAROTU na betaling van het voorschot een opdracht teruggeeft aan opdrachtgever vindt volledige terugbetaling van de aanbetaling plaats.
 4. Na oplevering van een nieuwe website zal LAROTU een eindfactuur sturen, eventueel verminderd met de aanbetaling, en waar eventueel ook meerwerk in is verwerkt, welke binnen 7 dagen dient te worden voldaan.
 5. Vanaf het moment dat de opdrachtgever de betalingstermijn (7 dagen) overschrijdt, is hij in gebreke.
 6. Indien de betalingstermijn (7 dagen) is overschreden, wordt door LARTOTU een aanmaning tot betaling verstuurd.
 7. Indien de betalingstermijn met 14 dagen is overschreden, wordt door LAROTU een tweede aanmaning tot betaling verstuurd. De kosten voor deze (tweede) aanmaning bedragen €25 exclusief BTW, te betalen door de opdrachtgever.
 8. Wanneer de opdrachtgever binnen 28 dagen nog niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan, dan kan de vordering uit handen worden gegeven aan een incassobureau, waardoor de opdrachtgever naast het factuurbedrag en aanmaningskosten, ook de (buiten)gerechtelijke kosten moet te betalen.
 9. LAROTU behoudt zich het recht voor om de opdracht direct te staken dan wel te beëindigen in het geval van faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever. Elke betalingsverplichting blijft ten alle tijden staan.
 10. Als het gefactureerde bedrag volgens de opdrachtgever onjuist is, dan dient dit binnen 14 dagen na facturering aan LAROTU bekend gemaakt te worden. Mocht blijken dat de opdrachtgever gelijk heeft, dan verstuurt LAROTU een nieuwe factuur met een betalingstermijn van 7 dagen.
 11. Opdrachtgever wordt pas eigenaar van of krijgt het gebruiksrecht op de geleverde ontwerpen, website en/of diensten vanaf het moment dat hij aan al zijn verplichtingen jegens LAROTU heeft voldaan.
 12. LAROTU houdt zich het recht voor de overdracht van een domeinnaamregistratie of het verplaatsen van de website naar een door de opdrachtgever beheerde server uit te stellen tot het moment dat de opdrachtgever aan al haar verplichtingen heeft voldaan.
 13. Als er sprake is van termijnbetalingen, dan kan LAROTU in overleg met de opdrachtgever de tarieven aanpassen.
 14. Alle kosten, vallende op de betaling, waaronder wissel- en bankkosten, zijn voor rekening van opdrachtgever.
 15. Nadat de opdrachtgever de website heeft goedgekeurd worden verdere veranderingen aan de website niet meer kosteloos uitgevoerd.
 16. Na oplevering van een nieuwe website maken LAROTU en opdrachtgever afspraken over het onderhoud van de website.

Artikel 5. Begin van de overeenkomst

Een overeenkomst komt tot stand op de dag dat aan de volgende voorwaarden is voldaan:

 1. De opdrachtgever de overeenkomst bevestigd heeft.
 2. De opdrachtbevestiging is ingevuld en ondertekend ontvangen door LAROTU.
 3. Aanlevering van benodigde informatie van opdrachtgever is ontvangen door LAROTU.
 4. De aanbetaling van 50% van het overeengekomen factuurbedrag is ontvangen door LAROTU.

Artikel 6. Contentbeheer van de website

Deze voorwaarden gelden voor het contentbeheer voor een bestaande website.

 1. Met contentbeheer van de website wordt bedoeld het verzamelen, ordenen en verwerken van verkregen data van de opdrachtgever op bestaande pagina’ s van de website. Het verzamelen, ordenen en verwerken van verkregen data van derden zoals de krant, tijdschriften, internet en andere media op bestaande pagina’ s van de website indien toepasselijk.
 2. Het toevoegen van nieuwe teksten op bestaande pagina’s. Wijzigingen aan de teksten worden éénmalig uitgevoerd mits binnen 1 week aangeleverd, gerekend vanaf de eerste presentatie. In alle andere gevallen worden de kosten op uurbasis aan de klant doorberekend.
 3. Overgebleven uren gaan niet mee naar het volgende jaar.  Geen restitutie van de overgebleven uren. Elk aanvullend uur wordt berekend volgens het uurtarief.

Artikel 7. Technisch onderhoud van de website

 1. Met technisch onderhoud van de website wordt bedoeld het up-to-date houden van WordPress, plugins en het regelmatig maken van een backup van de database.
 2. LAROTU levert een kant-en-klare website af welke volledig functioneert naar de wensen zoals omschreven in de desbetreffende offerte. Na oplevering is de opdrachtgever zelf verantwoordelijk voor het onderhoud en het up-to-date houden van de website.
 3. LAROTU biedt verschillende vormen van een jaarlijks onderhoudscontract aan voor diegenen die zelf geen onderhoud wensen of kunnen plegen.
 4. Kosten van een onderhoudscontract gelden voor één jaar en moeten vooraf, binnen 14 dagen na ondertekening van het contract worden voldaan.
 5. De opzegtermijn van onderhoudscontracten is drie maanden voor het einde van de contractdatum. Deze contracten worden elk jaar stilzwijgend verlengd (lopend vanaf de ingangsdatum).
 6. Tussentijdse wijzigingen aan de website (installatie plugins, wijzigingen WordPress bestanden, thema) door de opdrachtgever zijn voor risico van de opdrachtgever. Meerwerk na een update door deze wijzigingen komen voor rekening van de opdrachtgever en vallen buiten het onderhoudcontract.
 7. De onderhoudspakketprijzen zijn exclusief de licentiekosten van premiumplugins. Heb je zelf de plugin aangeschaft, dan moet je zelf voor verlenging van de licentie zorgen. Als de plugin via LAROTU verkregen is, dan zullen de kosten voor licentieverlenging meegenomen worden in de facturering.

Artikel 8. Domeinnaamregistratie en hosting

 1. Wanneer LAROTU bemiddelt bij webhosting en / of domeinnaamregistratie is opdrachtgever gebonden aan de voorwaarden die deze webhostingprovider stelt.
 2. De opdrachtgever is ten alle tijden vrij zelf een keuze te maken voor hosting van de te bouwen website en/of de partij die haar domeinna(a)m(en) registreert. LAROTU kan de adequate werking van scripts en software dan echter niet garanderen.
 3. Indien de door opdrachtgever geselecteerde hostingprovider aanvullende werkzaamheden van LAROTU vraagt om de website en achterliggende scripts goed te laten functioneren, dan is LAROTU gerechtigd hiervoor een redelijke vergoeding in rekening te brengen.
 4. Bij afname van een hostingcontract bij LAROTU, tezamen met een WordPress-website geldt een onderhoudsverplichting van WordPress en de daarop geinstalleerde thema’s en plugins. Deze onderhoudsverplichting kan gedaan worden in de vorm van een technisch onderhoudscontract.
 5. LAROTU biedt klanten aan om de domeinnaam via LAROTU te laten registreren. Tevens dienen zij een hostingpakket af te nemen.
 6. Kosten van domeinregistratie en hosting gelden voor één jaar en moeten vooraf, binnen 14 dagen na ondertekening van het contract worden voldaan.
 7. De opzegtermijn van domeinregistratie en hosting is 3 maanden voor het einde van de contractdatum. Deze contracten worden elk jaar stilzwijgend verlengd (lopend vanaf de ingangsdatum).

Artikel 9. Verhuizen van diensten

 1. Bij het verhuizen van diensten naar LAROTU is LAROTU grotendeels afhankelijk van de medewerking van de vorige dienstverlener/hoster/webdesigner. LAROTU is niet verantwoordelijk voor eventuele schade voortvloeiend door deze verhuizing.
 2. Prijzen genoemd in de offertes zijn op basis van volledige medewerking van de vorige dienstverlener/hoster/ webdesigner en op basis van de aangeleverde informatie. Eventuele extra kosten gemaakt door LAROTU door tegenwerking van de vorige dienstverlener/hoster/webdesigner of onjuiste informatie kunnen in rekening worden gebracht.
 3. Verhuizen van domeinnamen en websites naar een andere provider kan na schriftelijk aanvraag en akkoord. Voor het verhuizen van een domeinnaam van en naar een andere provider worden geen kosten in rekening gebracht. Bij een verhuizing van een bestaande website naar LAROTU zijn kosten verbonden. Deze kosten zijn afhankelijk van o.a. de grootte, complexiteit en vindbaarheid.
 4. Bij het stopzetten van diensten en/of het verhuizen naar een andere provider blijven overeengekomen contractperiodes en daarbij horende betalingsverplichtigingen gehandhaafd.
 5. Bij het overgaan van een andere provider naar LAROTU is de klant zelf verantwoordelijk voor de afwikkeling van eventuele lopende en/of meerjarige contracten. Eventuele kosten/boetes voor het afbreken van lopende contracten bij de huidige provider zijn voor rekening van de klant.

Artikel 10. Wijzigingen en meerwerk

 1. Indien LAROTU op verzoek of met voorafgaande instemming van opdrachtgever werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang de overeengekomen diensten en producten vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door opdrachtgever LAROTU worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van LAROTU.
 2. LAROTU is echter niet verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en kan verlangen dat daarvoor een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten.
 3. Voor zover voor de diensten en producten een vaste prijs is afgesproken en partijen voornemens zijn om met betrekking tot extra werkzaamheden of prestaties een afzonderlijke overeenkomst te sluiten, zal LAROTU opdrachtgever tevoren schriftelijk informeren over de financiële consequenties van die extra werkzaamheden of prestaties.
 4. Na het goedkeuren van de offerte en projectplan en het goedkeuren van de eerste opzet van de website is het niet mogelijk om kosteloos veranderingen aan het design te laten uitvoeren.
 5. Tariefswijziging kan plaats vinden bij wijziging van de inhoud van de opdracht, bij verlenging van de opdracht of bij wijzigingen in voor LAROTU van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

Artikel 11. Verplichtingen van de opdrachtgever

 1. De opdrachtgever draagt zorg voor tijdige aanlevering van het materiaal (tekst, beeldmateriaal en/of toegang tot het controlpanel van de webhoster).
 2. Plaatsing van een tekstlink naar LAROTU op de website van de opdrachtgever, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen met de opdrachtgever.
 3. LAROTU mag de website van opdrachtgever gebruiken voor promotie en/of publiciteit, tenzij anders afgesproken.

Artikel 12. Uitvoering van de overeenkomst

 1. LAROTU zal zich inspannen de dienstverlening met zorg uit te voeren.
 2. Als de overeenkomst is aangegaan met het oog op uitvoering door een bepaald persoon blijft LAROTU gerechtigd om deze persoon te vervangen door iemand met dezelfde kwalificaties.
 3. De opdrachtgever zorgt voor alle gegevens die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan LAROTU worden verstrekt.
 4. Als de gegevens niet op tijd aan LAROTU zijn verstrekt, heeft LAROTU het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of extra kosten in rekening te brengen.
 5. LAROTU is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt als de opdrachtgever onjuiste en/of onvolledige gegevens heeft verstrekt.
 6. LAROTU zal zich inspannen om de website op te leveren binnen de in de offerte aangegeven termijn.
 7. De opdrachtgever verplicht zich door ondertekening van de offerte zijn medewerking hieraan te verlenen. Indien opdrachtgever dit nalaat zal het totaalbedrag na het verstrijken van de oplevertermijn geheel worden gefactureerd.
 8. Indien door LAROTU of door LAROTU ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor faciliteiten.
 9. LAROTU heeft het recht softwareprogramma’s, scripts, plugins of ‘code snippets’ van derden in te zetten.
 10. De opdrachtgever verleent LAROTU toegang tot al dan niet beveiligde programma’s en accounts die noodzakelijk zijn voor de continuïteit en/of de prestaties van de website(s) of aan de website gelieerde accounts. Voorbeelden hiervan zijn Google Analytics, Facebook et cetera.
 11. De opdrachtgever staat LAROTU toe om namens de opdrachtgever accounts aan te maken en in te zetten bij de promotie of marketing van de website. Daarbij gaat het veelal om (maar dit is niet beperkt tot) social-media-accounts.
 12. LAROTU zal de opdrachtgever, voor zover dat niet spontaan gebeurde, op eerste verzoek toegang verlenen tot de door LAROTU aangemaakte accounts door middel van het verschaffen van de inlog-url, het wachtwoord en de gebruikersnaam.
 13. LAROTU is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, veroorzaakt, direct of indirect, doordat LAROTU is uitgegaan van de door of namens de opdrachtgever verstrekte of gegenereerde onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 14. Opdrachtgever vrijwaart LAROTU voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden.

Artikel 13. Duur en beëindiging

 1. Contracten met betrekking tot domeinnaamregistratie en hosting kennen een minimale looptijd van 1 jaar en worden ieder jaar stilzwijgend verlengd met 1 jaar. Na het verstrijken van de minimale looptijd kan de overeenkomst op elk moment schriftelijk worden opgezegd, met inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden.
 2. Contracten met betrekking tot onderhoud kennen een minimale looptijd van 1 jaar en worden ieder jaar stilzwijgend verlengd met 1 jaar. Na het verstrijken van de minimale looptijd kan de overeenkomst op elk moment schriftelijk worden opgezegd, met inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden.
 3. LAROTU kan een overeenkomst met de opdrachtgever direct beëindigen wanneer de opdrachtgever zich niet, onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de met LAROTU gesloten overeenkomst of voorwaarden.
 4. LAROTU heeft het recht geleverde producten tijdelijk of geheel buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien opdrachtgever de overeenkomst niet nakomt of in strijd handelt met deze algemene voorwaarden.
 5. LAROTU zal opdrachtgever hiervan te voren in kennis stellen, tenzij dit in alle redelijkheid en billijkheid niet van LAROTU kan worden verlangd.
 6. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan.
 7. Restitutie van het voorschot kan niet worden gevorderd indien sprake is van opzegging of annulering van de opdracht door opdrachtgever.
 8. In geval van tussentijdse opzegging door opdrachtgever heeft LAROTU, naast vergoeding van de gemaakte kosten, recht op een deel van het honorarium voor de verrichte werkzaamheden, het voordeel dat de opdrachtgever daarvan heeft en de reden van de opzegging.
 9. LAROTU maakt daartoe een gespecificeerde factuur op basis van het normale uurtarief van LAROTU. Het bedrag van de nota wordt in rekening gebracht aan opdrachtgever voor zover het de aanbetaling van 50% overstijgt.
 10. LAROTU heeft het recht websites af te schermen als blijkt dat deze websites een gevaar vormen voor de server, en zo voor andere op de server aanwezige websites, door het aanwezig zijn van onveilige scripts.
 11. LAROTU heeft het recht websites af te schermen als blijkt dat deze websites onvoldoende technisch worden onderhouden.

Artikel 14. Levering en levertijd

 1. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen geschiedt verzending van de goederen voor rekening en risico van opdrachtgever, ook indien het vervoer door LAROTU en/of voor rekening van LAROTU mocht geschieden.
 2. Overschrijding van de levertijd geldt echter nimmer als wanprestatie. In geen geval is opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst te annuleren, de betaling te weigeren of schadevergoeding te eisen.
 3. Bij een overschrijding van de levertijd met meer dan zes maanden kan de opdrachtgever de overeenkomst ontbinden.
 4. Definitieve oplevering van een website is zo spoedig mogelijk na het gereed komen van de ontwikkeling van de website en nadat de betaling van het volledige factuurbedrag is ontvangen.

Artikel 15. Bewaartermijn

 1. Tenzij opdrachtgever een onderhoudsabonnement afneemt bij LAROTU, wordt een door LAROTU opgemaakte of opnieuw vormgegeven website of het bij de website behorende grafische bronbestand, 12 maanden bewaard, tenzij anders is overeengekomen.
 2. De opdrachtgever is eigenaar van het bronbestand.
 3. Na het verstrijken van de bewaartermijn is LAROTU niet aansprakelijk voor geleden schade in welke vorm dan ook vanwege het ontbreken van bronbestanden.

Artikel 16. Aansprakelijkheid en vrijwaring

 1. LAROTU en personen werkzaam in de opdracht ter uitvoering van de overeenkomst, kunnen op geen enkele wijze door opdrachtgever aansprakelijk worden gesteld voor de schade van welke aard dan ook, bedrijfsschade, bedrijfsstagnatie, indirecte schade, gevolgschade, schade wegens gederfde omzet of winst of schade door verlies van gegevens, etc. door wie dan ook geleden, voortvloeiende uit, of in verband staande met door LAROTU geleverde of ter beschikking gestelde producten of diensten, tenzij een dergelijke schade te wijten is aan opzet of grove schuld.
 2. LAROTU wordt volledig gevrijwaard van alle mogelijke claims, voortvloeiende uit en/of verband houdende met een overeenkomst die u sluit door gebruik te maken van de diensten van LAROTU.
 3. LAROTU gebruikt bij haar werkzaamheden diensten en producten van derden. Daarbij heeft LAROTU geen
  of weinig invloed op de prestaties of continuïteit van die derden. LAROTU kan dan ook op geen enkele
  manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook, voortkomend uit deze relaties, het verbreken of discontinueren ervan.
 4. Indien door derden geleverde software niet langer door de oorspronkelijke maker wordt ondersteund of doorontwikkeld, beperkt aansprakelijkheid van LAROTU zich tot het onderzoeken of er tegen vergelijkbare voorwaarden en kosten adequate vervanging beschikbaar is.
 5. De opdrachtgever houdt er rekening mee dat informatie die via internet wordt verzonden in potentie afgetapt kan worden door derden. LAROTU kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie.
 6. LAROTU is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van het door de opdrachtgever aangeleverde materiaal dat op de website van de opdrachtgever is gepubliceerd of gebruikt. De opdrachtgever dient zich er zelf van te vergewissen dat door hem aangeleverd materiaal zoals (maar niet beperkt tot) teksten, afbeeldingen en video vrij zijn van copyright.
 7. De aansprakelijkheid van LAROTU stopt als opdrachtgever (of derden) zelf het beheer over de website wil voeren en binnen de website handelingen verricht die schade berokkenen aan de website.
 8. LAROTU kan niet aansprakelijk worden gesteld als opdrachtgever heeft aangegeven zelf het technisch onderhoud van de website te doen en daarin nalatig is waardoor schade aan de website berokkend wordt.
 9. LAROTU is niet aansprakelijk voor schade die wordt veroorzaakt door disfunctionerende backup-bestanden of backup-systemen.
 10. LAROTU is niet aansprakelijk door gebreken in de dienstverlening van derden die door LAROTU worden ingeschakeld voor het opslaan van backup bestanden.
 11. LAROTU is niet aansprakelijk door gebreken in de dienstverlening van derden die door LAROTU worden ingeschakeld voor e-mail-marketing en listmanagement.
 12. LAROTU is niet aansprakelijk door gebreken in de dienstverlening van derden die door LAROTU worden ingeschakeld voor het aanleveren en in stand houden (upgrades en/of updates) van scripts, softwareprogramma’s, code-snippets et cetera.
 13. LAROTU is niet aansprakelijk voor de gevolgen van gebeurtenissen bij een provider, domeinnaamregistrant of anderen waarop LAROTU geen invloed kan uitoefenen.
 14. LAROTU is niet aansprakelijk voor prijswijzigingen die door de providers of derden worden doorgevoerd.
 15. LAROTU is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het registreren van domeinnaam en hosting bij een
  provider of domeinnaamregistrant.
 16. De ondertekenaar van een offerte is solidair aansprakelijk met de opdrachtgever, natuurlijke of rechtspersoon in naam van en voor rekening van wie hij handelt, in geval van machtsmisbruik of als identificatie van de opdrachtgever ontbreekt.

Artikel 17. Overmacht

 1. In geval van overmacht is LAROTU gerechtigd de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder tot schadeloosstelling verplicht te zijn.
 2. Onder overmacht om aan onze verplichtingen te voldoen geldt elke vreemde oorzaak, welke niet aan LAROTU kan worden toegerekend en die de nakoming van de overeenkomst belet, of in zo ernstige mate belemmert of bezwaarlijk maakt, dat die nakoming in redelijkheid niet kan worden gevergd.

Artikel 18. Eigendom

 1. Opdrachtgever is en blijft eigenaar van alle wachtwoorden en andere verkregen documenten die betrekking hebben op de website, domeinnaam en hosting.
 2. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt zonder toestemming van de opdrachtgever. Daarbij zijn de privacybepalingen van de SIDN leidend.
 3. De door LAROTU vervaardigde website is na betaling van de factuur eigendom van de opdrachtgever.
 4. Door LAROTU of anderen ontwikkelde scripts en programma’s gebruikt in en/of bij het tot stand komen van de website blijven eigendom van LAROTU.
 5. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor alle (auteurs)rechten op al het materiaal dat door de opdrachtgever wordt aangeleverd. Opdrachtgever verklaart met de ondertekening dat LAROTU volledig gevrijwaard blijft van enige aansprakelijkheid met betrekking tot schending van elk mogelijk (auteurs)recht aangaande het geleverde materiaal.

Artikel 19. Klachten

 1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 14 dagen na ontdekking en uiterlijk binnen 30 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan LAROTU.
 2. Indien een klacht gegrond is zal LAROTU de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever kenbaar te worden gemaakt.

Artikel 20. Diverse bepalingen

 1. Als de opdrachtgever de opdracht bevestigt verklaart hij ook dat hij akkoord gaat met de algemene voorwaarden.
 2. Het eigendom van door LAROTU verstrekte ideeën, concepten of ontwerpen blijft volledig bij LAROTU. Bij schending van het eigendom is LAROTU gerechtigd hiervoor een redelijke vergoeding in rekening te brengen.
 3. Als een bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de
  overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van kracht blijven en zullen LAROTU en opdrachtgever overleggen om nieuwe bepaling overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk
  het doel en de strekking van de nietige (vernietigde) bepaling in acht wordt genomen.
 4. Op elke overeenkomst tussen LAROTU en opdrachtgever is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 5. LAROTU kan op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving en opgaaf van
  redenen de algemene voorwaarden wijzigen en aanvullen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na
  bekendmaking van de wijzigingen op de website www.larotu.nl.
 6. Indien de opdrachtgever een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij de overeenkomst ontbinden. Dit ontslaat de opdrachtgever echter niet van zijn verplichtingen tot betalen voor de al geleverde diensten.
 7. Persoonlijke informatie, aangeleverde documenten, beeld- en geluidsmateriaal blijven
  vertrouwelijk. LAROTU verstrekt deze informatie nooit aan derden zonder uitdrukkelijke toestemming.
 8. LAROTU heeft het recht om geleverde producten en diensten tijdelijk buiten gebruik te stellen
  indien onderhoudswerkzaamheden noodzakelijk zijn.

Vragen?

Vragen over deze algemene voorwaarden? Neem dan contact op met LAROTU Websites & Design.